VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

pořadatele festivalu Kouzlo nošení, paní Michaely Novákové, IČ 07853840, sídlo Na Kocínce 1740/8, Praha 6, 160 00 k účasti na festivalu Kouzlo nošení.

Termín konání festivalu: 16. září 2023

Místo konání festivalu:  Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, 140 00  Praha 4

 

  1. Základní ustanovení

1.1. Pořadatelem akce je paní Michaela Nováková, IČ 07853840, sídlo Na Kocínce 1740/8, Praha 6, 160 00, bankovní spojení: č. 2201580215/2010 (dále též „Pořadatel“).

1.2. Vystavovatel je právnická nebo fyzická osoba, se kterou Pořadatel uzavřel smlouvu o účasti na prodejním festivalu Kouzlo nošení, a která uhradila poplatek za účast na Festivalu (dále též „Vystavovatel“).

1.3. Základní údaje o pořádání festivalu: termín 16. září 2023, místo konání Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, 140 00  Praha 4.

1.4. Základní popis a účel akce: Tématem festivalu (Dále též “Festivalu”) Kouzlo nošení je kontaktní rodičovství a správné ergonomické nošení dětí. Veletržní část nabídne výrobky a zboží firem zaměřených na šátky, nosítka, nosící oblečení, doplňky a další zboží vhodné pro rodiče a jejich děti. Edukační část nabídne přednášky a workshopy na témata kontaktního rodičovství a nošení dětí.

1.5. Akce podporuje výhradně správné ergonomické nošení dětí. Nabízené zboží pro nošení dětí musí splňovat tyto podmínky:

i) nošení dítěte obličejem směrem k nosícímu rodiči,

ii) napolohování nožiček do tvaru M,

iii) dostatečné podsazení dítěte, aby mělo zakulacená záda,

iv) dostatečně přizpůsobivá a vysoká zádová opěrka,

v) použití certifikovaných/atestovaných materiálů vhodných pro děti do 3 let.

1.6. Není povoleno nabízet, prodávat ani prezentovat (inzerovat):

i) nosítka neergonomická (tak zvaná visítka), kde dítě visí za rozkrok či není umožněno dostatečné podsazení dítěte (nožičky do tvaru M a zakulacená záda),

ii) nosítka, kde je příliš zpevněná zádová opěrka,

iii) nosítka umožňující umístění dítěte obličejem od nosícího rodiče (byť se tato nosítka nazývají ergonomickými)

iv) šátky ušité z metráže a nekvalitních materiálů,

v) výrobky nakupované na webových stránkách Aliexpress, Wish, Amazon, eBay apod.,

vi) padělky.

  1. Smlouva o poskytování služeb

2.1. Pořadatel a Vystavovatel uzavírají na základě objednávkového formuláře Vystavovatele smlouvu o účasti na festivalu Kouzlo nošení, jejímž předmětem je závazek Pořadatele umožnit Vystavovateli účast na Festivalu (kromě situace v bodu 2.4.) a závazek Vystavovatele uhradit Pořadateli poplatek za účast na Festivalu, to vše za podmínek upravených v objednávkovém formuláři a těchto obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí smlouvy o účasti na festivalu Kouzlo nošení.

2.2. Základní podmínkou účasti na Festivalu je řádné vyplnění a elektronické odeslání objednávkového formuláře o účasti na festivalu Kouzlo nošení na webu www.kouzlonoseni.cz Vystavovatelem Pořadateli. 

2.3. Odesláním objednávkového formuláře o účasti na festivalu Kouzlo nošení se Vystavovatel zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky.

2.4. Pořadatel si vyhrazuje právo na schválení účasti přihlášeného Vystavovatele a má nárok vypovědět smlouvu s Vystavovatelem do 2 týdnů od přijetí objednávkového formuláře bez povinnosti zdůvodňovat své rozhodnutí. V tomto případě bude zaplacený poplatek 100% refundován bez nároku na uhrazení dalších nákladů mimo objednávkový formulář.  

2.5. Pořadatel se zavazuje poskytnout Vystavovateli následující plnění

i) výstavní prostor v místě konání Festivalu v rozsahu upraveném v objednávkovém formuláři,

ii) propagaci Vystavovatele v rámci Festivalu,

iii) mediální podporu Festivalu,

iv) jednotné označení Vystavovatele na Festivalu, na internetových stránkách Festivalu a sociálních sítích Festivalu.

2.6. Vystavovatel se zavazuje zejména:

i) uhradit Pořadateli poplatek za účast na Festivalu,

ii) dodržovat všeobecné obchodní podmínky o účasti na festivalu Kouzlo nošení,

iii) dodržovat veškeré podmínky uložené právními předpisy pro prodej zboží na Festivalu,

iv) v rámci situace týkající se COVID-19 dodržovat platné podmínky vydané vládou, ministerstvem zdravotnictví či krajským hygienickým úřadem,

v) aktivně a pravidelně prezentovat název Festivalu, jeho termín a místo konání v rámci svých sociálních sítích a dalších kanálů minimálně 4 týdny před konáním Festivalu.

2.7. Doplňkové služby spojené s účastí na Festivalu nezahrnuté v rámci objednávkového formuláře o účasti na akci Kouzlo nošení Vystavovatel domluví individuálně u Pořadatele.

 

  1. Platební podmínky

3.1. Účastnický poplatek uvedený v objednávkovém formuláři je splatný k datu splatnosti uvedeném na faktuře, již Pořadatel zašle Vystavovateli po obdržení vyplněného objednávkového formuláře. 

3.2. Ze zákona může Vystavovatel od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy, ne však později než 8 týdnů před konáním Festivalu. Při odstoupení od Kupní smlouvy mě prosím o odstoupení informujte elektronicky na michaela@kouzlonoseni.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a přiložte prosím i doklad o koupi služby nebo sdělte datum nákupu a vaše identifikační údaje. 

3.3. Veškeré platby dle objednávkového formuláře jsou po uplynutí 14denní lhůty nevratné. Pořadatel si vyhrazuje právo Festival v případě potřeby přesunout na nový termín, pokud okolnosti neumožní uskutečnit Festival. Pořadatel si vyhrazuje právo festival zrušit. V tomto případě bude poplatek ve výši na objednávkovém formuláři, který Vystavovatel zaplatil, 100% refundován. Vystavovateli nevzniká nárok na úhradu jiných nákladů, které nejsou v objednávkovém formuláři. Zruší-li Vystavovatel z jakéhokoliv důvodu svoji účast na Festivalu po uplynutí 14denní lhůty od uzavření kupní smlouvy, nemá nárok na vrácení poplatku za účast. Je povinen svoji neúčast na Festivalu oznámit Pořadateli bez prodlení poté, co se o důvodu své neúčasti dozvěděl.

3.4. V případě, že Vystavovatel neuhradí řádně a včas plnění v rámci data splatnosti, je Pořadatel oprávněn odstoupit od smlouvy, a to s účinností ke dni elektronického doručení oznámení o odstoupení. Tímto dnem se ruší i rezervace vybraného výstavního místa a ostatních služeb a Pořadatel má právo poskytnout rezervovanou výstavní plochu jinému Vystavovateli. Smluvní strany současně vylučují užití ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

 

3.5. Veškeré ceny jsou konečné, Pořadatel není plátcem DPH.

3.6. Změna ceníků a termínů plateb vyhrazena. 

3.7. Od 3. 1. do 31. 5. 2023 je možné využít 2 splátek. První splátka je splatná při objednání, druhá s dvouměsíční splatností. Od 10. 1. do 28. 2. je možné využít možnosti 3 splátek s 2 měsíčními intervaly splatnosti. Vystavením objednávky se Vystavovatel zavazuje k zaplacení všech splátek v termínu jejich řádné splatnosti. 

4. Podmínky prodeje zboží a užívání výstavní plochy

4.1. Pořadatel rozhoduje o přidělování výstavních ploch. K výběru výstavní plochy Vystavovatelem v objednávkovém formuláři bude přihlédnuto, není však garantováno. Velikost plochy v m2 je určena na základě dohody smluvních stran, je uvedena v objednávkovém formuláři a bude vždy dodržena (rozměry mohou být upraveny Pořadatelem). Vystavovatel nesmí bez předchozí dohody s Pořadatelem obsadit větší výstavní plochu než tu, která mu byla přidělena. Vystavovatel má povoleno výstavní plochu obsadit vlastním vybavením, pokud se toto vybavení na výstavní plochu vejde, nebo si objednat za úplatu vybavení u Pořadatele.

4.2. Přidělenou výstavní plochu je Vystavovatel oprávněn užívat v souladu s účelem této smlouvy po celou dobu trvání Festivalu. Pořadatel zajistí v den akce přístup Vystavovateli k místu konání Festivalu od 7:30 hodin ráno a po ukončení Festivalu po dobu nezbytně nutnou.

4.3. Vystavovatel není oprávněn přenechat výstavní plochu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele.

4.4. Vystavovatel je oprávněn v rámci svého výstavního místa marketingově propagovat pouze svoji značku (např. roll up bannery, umístění loga, letáků a jiných promo materiálů). Marketingová propagace jiné značky není povolena (cizí loga, letáky, bannery apod.). Spoluvystavování v rámci jedné výstavní plochy není možné. Přeprodej zboží jiné značky je možný pouze v případě, pokud je v rámci standardní nabídky daného Vystavovatele i mimo Festival. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky či služby, které jsou v souladu se zaměřením Festivalu, pouze na vlastní expozici. Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Umisťování jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů mimo vlastní expozici je povoleno pouze po dohodě s Pořadatelem a za úplatu.

4.5. Pořadatel je oprávněn zakázat, resp. odstranit na náklady Vystavovatele veškerou reklamu, zboží nebo jiné předměty, které neodpovídají podmínkám smlouvy, účelu Festivalu a/nebo které jsou v rozporu s dobrými mravy (zejména podporou rasové, náboženské či jiné nesnášenlivosti, snižující lidskou důstojnost, ohrožením mravních hodnot).

4.6. V průběhu Festivalu je povoleno provozování audiovizuálních, hudebních, tanečních a jiných produkcí pouze za předpokladu, že touto produkcí nebudou ostatní vystavovatelé rušeni a Pořadatel k takové produkci udělí písemný souhlas. K produkci je Vystavovatel povinen vyžádat si souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (zejména OSA, INTERGRAM). Hladina hluku za hranicí stánku nesmí překročit hodnotu povolenou právními předpisy.

4.7. Vystavovatel je povinen zajistit prezentaci a nabídku produktů a služeb po celou dobu trvání Festivalu. Vystavovatel se zavazuje zůstat na svém stánku po celou dobu Festivalu. Dřívější odchod je možný pouze ze závažných důvodů (což není nedostatek zboží nebo nižší účast návštěvníků) a na základě dohody s Pořadatelem v den Festivalu. Vystavovatel je zároveň povinen zajistit účast odpovědné osoby u své expozice po celou dobu trvání Festivalu a je povinen zajistit řádné označení své osoby a služeb dle živnostenských předpisů a předpisů na ochranu spotřebitele.

4.8. Vystavovatel je povinen zajistit a na vyžádání Pořadatele doložit, že veškeré produkty a služby nabízené v rámci Festivalu splňují veškeré právní normy pro uvedení produktů a služeb na trh. V případě prodeje zboží na Festivalu vzniká právní vztah mezi Vystavovatelem a kupujícím, přičemž Vystavovatel odpovídá za splnění veškerých podmínek prodeje zboží mimo svou provozovnu.

4.9. Vystavovatel nesmí lepit, přitloukat ani jinak poškozovat interiér kongresového centra. Dále nesmí bez souhlasu Pořadatele přenášet a přesouvat nábytek nebo provádět úpravy a zásady do elektrické sítě nebo jiné instalace. Vystavovatel nesmí prodávat předměty nesouvisející s tématikou Festivalu. Vystavovatel není oprávněn používat elektrické spotřebiče, které by mohly být nebezpečné (např. čajové konvice, žehličky). Dekorační materiál a dekorační předměty přinesené do kongresového centra musí být v souladu s protipožárními předpisy. Balící materiál (palety, papír, plasty atd.) a jiný objemný odpad vnesený vystavovatelem bude také vystavovatelem po Festivalu odnesen. Není možné je zanechat v prostorách Konferenčního centra. Veškeré případné náklady na úklid a likvidaci škody pocházející z nedovolených aktivit uvedených v tomto článku budou účtovány Vystavovateli zpětně. Vystavovatel nesmí vnášet do kongresového centra jakékoli potraviny či nápoje za účelem prodeje, výjimkou je drobné občerstvení a nápoje pro vlastní potřebu Vystavovatele během Festivalu. Ve společenských prostorách kongresového centra je, vyjma prostor k tomu výslovně určených, zakázáno kouřit. 

4.10. Vystavovatel je oprávněn využívat elektrické zásuvky pouze v případě, že si je zaplatil jako službu. Kabely či rozdvojky nejsou na místě k dispozici, je potřeba si zajistit vlastní. Zásuvky jsou k dispozici pouze na výstavních plochách, které jsou v plánku výstavních ploch označeny patřičnou ikonou. Zásuvka je dostupná v rámci daného výstavního místa.  

 

  1. Odpovědnost za škodu

5.1. Pořadatel neodpovídá Vystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození věcí vnesených vystavovatelem do prostor konání Festivalu (tj. exponátů, zboží, vybavení a zařízení stánků, apod.), a to bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, demontáži, dopravě či v průběhu Festivalu.

5.2. Vystavovatel odpovídá za veškeré movité věci, které mu Pořadatel pronajal a je povinen je vrátit po skončení Festivalu nepoškozené.

5.3. Vystavovatel odpovídá Pořadateli za veškerou škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s užíváním, montáží nebo demontáží výstavních prostor. Vystavovatel rovněž v plné míře odpovídá za své případné dodavatele nebo osoby, které pověřil pracemi na výstavních plochách a za případnou škodu, které tyto osoby případně způsobí.

5.4. Vystavovatel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí třetím osobám (zejména návštěvníkům Festivalu) v souvislosti s užíváním, montáží nebo demontáží své expozice. Vystavovatel je zejména povinen přijmout veškerá opatření, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku návštěvníků Festivalu.

5.5. Vystavovatel je povinnen být po celou dobu Festivalu pojištěn na odpovědnost za škodu.

 

  1. Ostatní a závěrečná ustanovení

6.1. Pořadatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Vystavovatel:

6.1.1. neuhradí platbu za účast na Festivalu řádně a včas;

6.1.2. poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy zvlášť závažným způsobem (zejména porušením povinností upravených v odst. 4.3., 4.6., 4.7., 4.8. těchto obchodních podmínek);

6.1.3. jiným zvlášť závažným způsobem naruší průběh Festivalu; V případě odstoupení od smlouvy zaniká oprávnění Vystavovatele účastnit se Festivalu, včetně přístupu do prostor konání Festivalu. Vystavovatel nemá v případě odstoupení od smlouvy Pořadatelem dle všech odstavců odst. 6.1. obchodních podmínek jakýkoliv nárok na vrácení poplatku za účast na Festivalu a/nebo nárok na náhradu škody nebo jiného plnění.

6.2. V případě, že Vystavovatel poruší povinnosti upravené v článku 4. obchodních podmínek, je Pořadatel oprávněn uplatnit a nárokovat po Vystavovateli smluvní pokutu do výše Kč 3.000,– za každé jednotlivé porušení povinnosti Vystavovatele. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů ode dne oznámení o uplatnění nároku na smluvní pokutu Pořadatelem.

6.3. V případě, že Pořadatel nemůže zahájit Festival nebo zajistit jeho konání po celou dobu trvání, uvědomí o tom elektronicky ihned Vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé Pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti na festivalu Kouzlo nošení se přesouvají na náhradní termín Festivalu, který je Pořadatel povinen oznámit Vystavovateli co nejdříve to bude možné. Vystavovateli nevzniká žádný další nárok na náhradu vzniklých škod. Při přesunutí festivalu na nový termín bude Vystavovateli navrácen poplatek za účast v případě, že o to do 14 dnů od elektronického oznámení změny termínu konání Pořadatelem písemně zažádá. V opačném případě je jeho účast potvrzena na nový termín Festivalu.

6.4. Pořadatel je oprávněn uvést základní identifikační údaje Vystavovatele k prezentaci Festivalu a v rámci PR kampaně Pořadatele ve vztahu k Festivalu. Pořadatel je dále oprávněn užít veřejně dostupné fotografie a loga Vystavovatele k prezentaci Festivalu, přičemž Vystavovatel poskytuje Pořadateli nevýhradní licenci k takovým předmětům, pokud jsou předmět právní ochrany.

6.5. Vystavovatel vyslovuje souhlas, že fotografie a záznamy pořízené Pořadatelem či osobou jím pověřenou mohou být Pořadatelem použity pro propagační účely Pořadatele. Vystavovatel je oprávněn po dohodě s Pořadatelem užít fotografie a jiné záznamy získané v průběhu konání Festivalu Pořadatelem během Festivalu a po jeho ukončení výlučně tak, že budou viditelně označeny jménem osoby, která záznam pořídila, a označením Festivalu.

6.6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství a důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně.

6.7. Bezpečnostní politika – dokumentace osvědčující naplňování zásad zpracování, ochrany a zabezpečení osobních údajů je k dispozici v sídle Pořadatele.

6.8. Vztahy mezi smluvními stranami, jež nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších právních předpisů.

6.9. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 3. 1. 2023 a jsou závazné pro veškeré smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Pořadatelem a Vystavovatelem pro účast na Festivalu.

6. 10. Vystavovatel elektronickým odesláním objednávkového formuláře prokazatelně potvrzuje, že souhlasí s těmito VOP a že jim rozumí. Vystavovatel ze Slovenské republiky výslovně potvrzuje, že VOP rozumí i v českém jazyce a vzdává se práva na překlad do slovenského jazyka. 

6. 11. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem odeslání objednávkového formuláře, tzn. vznikem Kupní smlouvy.  

 

V Praze dne  3. 1. 2023 Michaela Nováková